Stora Fuktpaketet i Överlåtelsebesiktning

Succétjänsten:

Stora Fuktpaketet fortsätter under året 2017 för endast 1 950:- (ordinarie pris 2 750:-)

Vår typiska fråga från husköparen är, Mäter ni fukt? Nu svarar vi Ja

Stora Fuktpaketet

Den mest omfattande fuktmätningen på marknaden i alla överlåtelsebesiktningar för köpare dvs vi mäter fukt i kända riskkonstruktioner, fuktindikerar våtrum, fuktmäter inomhusluften, vindsluften, utomhusluften, krypgrundens luft, fuktkvot m.m.

 

Läs mer: Stora Fuktpaketet i Överlåtelsebesiktning

Överlåtelsebesiktning information

Överlåtelsebesiktning, husbesiktning, villabesiktning Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Nyköping, Norrtälje, Malmö och Göteborg, Skåne, Norrköping. Östhammar. Många söker på husbesiktning, villabesiktning, besiktningsman, besiktiga hus osv men man ska söka på överlåtelsebesiktning eller bra besiktningsman då kommer man till oss på Besiktningshuset.

Läs mer: Överlåtelsebesiktning information

Underhållsplan BRF

Underhållsplan Brf

Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö, Göteborg, Skåne och Norrtälje

Besiktningshusets unika modell för underhållsplaner är (troligtvis) marknadens bästa!
Vår modell är utvecklad av Carl-Jonas Nordensved Byggingenjör SBR som har en lång och unik erfarenhet från de ledande företagen i branschen. 

Läs mer: Underhållsplan BRF 

Entreprenadbesiktning

Besiktningshuset Entreprenadbesiktning i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö och Göteborg, Skåne, Norrtälje, Norrköping

Besiktningshuset utför alla typer av entreprenadbesiktning såsom förbesiktning, slutbesiktning, efterbesiktning, garantibesiktning, normerande besiktning och särskild besiktning. Entreprenadbesiktning kan utföras i olika former, före- under eller efter entreprenadens färdigställande. En entreprenadbesiktning är en kontroll av att beställaren har fått den produkt som avtalats i kontraktshandlingarna. 

Läs mer: Entreprenadbesiktning  

Skadeutredning

Själva ordet "skadeutredning":
I våra protokoll kan orden "fortsatt teknisk utredning" förekomma med det menas att skadeutredning kan behövas tex för att utreda mögelskador, fuktskador och lukter i ett hus dvs man kan föreslå fortsatt teknisk utredning avseende ett förhållande som inte kunnat klarläggas vid den okulära besiktningen. Sådan utredning kan även föreslås för misstänkta fel i en del av fastigheten som i och för sig inte ingår i överlåtelsebesiktningen.

Läs mer: Skadeutredning

Energideklaration

 

Vi utför energideklaration. 

Energiklasser

Energiklassning finns i deklarationerna för att göra det enklare för dig att jämföra byggnader med varandra och få en uppfattning om deras energianvändning.


Så här fungerar energiklassningen av byggnader

Energiklass A står för en låg energianvändning och G för en hög. En byggnad som har en energianvändning som motsvarar det krav som ställs på ett nybyggt hus idag får klass C.

Alla deklarationer har inte energiklass i dag
Energiklassning infördes i deklarationerna 1 januari 2014. Deklarationer gjorda före detta datum blir inte automatiskt energiklassade. Du kan alltså få se energideklarationer som saknar energiklass. Men ägaren kan få sin byggnad klassad i efterhand om denne vill. Boverket har en enkel funktion för det här på www.boverket.se.

Likt men ändå olikt från vad vi är vana vid
Energiklassningen av byggnader har samma typ av utformning som du kan se på produkter som till exempel TV-apparater och kylskåp. Men det finns en viktig skillnad. I en elektronikbutik finns nästan bara nya moderna produkter och de flesta apparater man tittar på har energiklass A till C. Vi har förstås även när det gäller byggnader en hel del som är nya och som har uppförts under de senaste åren. Dessa hamnar också likt andra produkter i energiklass A till C. Men, de flesta byggnader är förstås äldre än så.
Därför kommer många byggnader att hamna i klasserna: D, E, F eller G.
E är en vanlig energiklass för äldre byggnader.

Vad varje energiklass står för

Skalans sju energiklasser utgår från det krav på energianvändning som ställs på nya byggnader som uppförs idag. Dessa krav finns i Boverkets byggregler (BFS 2011:6) och är beroende av typ av byggnad, om den är elvärmd eller inte, och var i Sverige den är belägen. Energiklass C motsvarar just det krav som skulle gälla för byggnaden om den skulle uppföras i dag. Nedan beskriver vi vad varje energiklass står för.

EP = Energiprestanda för den aktuella byggnaden
≤ = mindre än eller lika med
> = mer än

A = EP är ≤ 50 procent av kravet för en ny byggnad.
B = EP är > 50 - ≤ 75 procent av kravet för en ny byggnad.
C = EP är > 75 - ≤ 100 procent kravet för en ny byggnad.
D = EP är > 100 - ≤ 135 procent av kravet för en ny byggnad.
E = EP är > 135 - ≤ 180 procent av kravet för en ny byggnad.
F = EP är > 180 - ≤ 235 procent av kravet för en ny byggnad.
G = EP är > 235 procent av kravet för en ny byggnad.


Vad är en energideklaration?

Energideklarationen ger dig information om byggnadens energianvändning. Den är bland annat till för dig som ska köpa eller hyra en bostad. Du kan använda deklarationen för att jämföra olika hus med varandra.


Energideklarationen görs av en oberoende expert på uppdrag av ägaren och är giltig i tio år.

De infördes i Sverige 2006 genom lagen om energideklaration. Syftet är att främja en effektiv energianvändning och en god inomhusmiljö i byggnader. Boverket tar fram regler om energideklarationerna och är också tillsynsmyndighet. Vi håller även i det register där alla energideklarationer finns.

Vad innehåller en energideklaration?

Energideklarationen innehåller bland annat uppgifter om:

  • den uppvärmda arean i huset, kallad Atemp
  • energianvändning för uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och byggnadens fastighetsel
  • åtgärdsförslag, om energiexperten har föreslagit sådana för att minska energianvändningen
  • om radonmätning är utförd eller inte, och i så fall uppmätt värde

Deklarationen innehåller även andra uppgifter till exempel om värmesystemet och ventilationssystemet i byggnaden.

Vem gör en energideklaration, och när?

Det är ägaren som ska anlita en energiexpert för att göra en energideklaration. Deklarationen ska göras:

  • innan försäljning
  • vid uthyrning
  • för större byggnader som ofta besöks av allmänheten

Nya byggnader ska också energideklareras senast två från det att de har tagits i bruk.

Energiprestanda
Energianvändningen beskrivs i deklarationen som energiprestanda. Energiprestanda är ett mått på hur mycket energi som går åt till uppvärmning, komfortkyla, tappvarmvatten och för byggnadens fastighetsel. All energi som används för detta under ett helt år läggs ihop och divideras sedan med husets uppvärmda yta. Man får då antalet kilowattimmar (kWh) som förbrukas per kvadratmeter. Energiprestandan uttrycks i enheten kWh/m2 och år. Du kommer att se denna uppgift när du söker efter energideklarationer här på Boverkets webbplats.
För att underlätta jämförelser mellan olika byggnader finns sedan den 1 januari 2014 ett system med klassning av energiprestandan. Klassningen är utformad som en skala från A till G där A är den bästa klassen.

 

Läs mer: Energideklaration

Inomhusmiljötest

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning

Inomhusmiljötestet Vi tillbringar en stor del av vår tid inomhus. Därför är inomhusmiljön viktig för vår hälsa och välbefinnande. Sambanden mellan innemiljön och hälsan är komplexa. Många olika faktorer samverkar och påverkar hur innemiljön blir.

Läs mer: Inomhusmiljötest

Fukt. och riskkonstruktionskontroll

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning
Pris i samband med överlåtelsebesiktning 3750:- inkl moms. Separat 5500:- inkl moms.
Tjänsten fukt- och riskkonstruktionskontroll innebär att vi gör en undersökning av konstruktioner där vi erfarenhetsmässigt vet att det kan finnas risk för fuktskador.

Läs mer: Fukt. och riskkonstruktionskontroll

Mögelhund

Mögelhundsök, mögelhund i Stockholm, Uppsala, Västerås, Hudiksvall, Nyköping 

Våra besiktningsmän känner ibland vid inträdet i byggnaden en avvikande lukt i inomhusluften som de förknippar med mikrobiell förekomst (i dagligt tal ”mögellukt”)

Läs mer: Mögelhund

Värmekamera

Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö och Göteborg, Skåne, Vi termograferar ditt hus med värmekamera. Köldbryggor, kallras, kalla element upptäcks.

Läs mer: Värmekamera

Radonsanering radonmätning

Radonmätning, gammamätning blåbetong i Stockholm, Uppsala, Västerås, Gävle, Sundsvall, Nyköping, Hudiksvall, Borlänge, Malmö och Göteborg, Skåne, Norrtälje, Norrköping

Det finns flera hundratusen bostäder i Sverige som har förhöjda halter av radon i inomhusluft f.n. över 200 Bq/m3.

Läs mer: Radonsanering radonmätning

Wallindicator - enstegsputsad fasad

Har du mött oss på en av våra informationstunder och vill nu veta mer, klokt! Det finns ingen annan än dig som bevakar din byggfelsgaranti. Wallindicator bevakar fukten dygnet runt året om!

Enstegstätad putsfasad = Riskkonstruktion för fukt och mögelskador
Har du byggfelsgaranti kvar i huset? Misstänker ni fukt i fasaden? 
Om Ja, är Wallindicator ™ ett måste.   

Läs mer: Wallindicator - enstegsputsad fasad

Priskalkyl

Denna tjänst är en populär tilläggstjänst som vi ofta utför i samband med en besiktning
Pris i samband med överlåtelsebesiktning 2200:- inkl moms. Separat 5000:- inkl moms.

Läs mer: Priskalkyl

Boka Besiktning!
Förfrågan behandlas inom kort med reservation för normal kontorstid.
Besiktningsman (*)
Välj besiktningman!
Önskad datum! (*)
Please select a date when we should contact you.
Uppdragsgivare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange Uppdragsgivarns telefonnummer
E-mail (*)
Invalid email address.
   
Köpare
Samma som uppdragsgivare?
Please specify your position in the company
Namn
Please type your full name.
Gatuadress
Ange din Gatuadress
Postnummer
Ange din Postnummer
Ort
Ange din Ort!
E-mail
Invalid email address.
Säljare
Namn (*)
Please type your full name.
Gatuadress (*)
Ange din Gatuadress
Postnummer (*)
Ange din Postnummer
Ort (*)
Ange din Ort!
Telefon
Ange säljaren telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Mäklare:
Namn
Please type your full name.
Bolag
Telefon
Ange mäklarens telefonnummer
E-mail
Invalid email address.
   
Objekt:
Fastighetsbeteckning (*)
Ange Fastighetsbeteckning!
Adress (*)
Kommundel
Ange mäklarens telefonnummer
Kommun
Kommun
Objektbeskrivning (*)
Välj Objektbeskrivning!
   
Välj tjänst:
Välj tjänst (*)
Välj Objektbeskrivning!
Välj en eller flera tilläggstjänster:

Ogiltig inmatning
Meddelande
Invalid Input
Ogiltig inmatning